Nieuws

Het laatste nieuws over

Verslag 1e editie Kunstroute SCHIK in KUNST!
27 June 2016

Verslag van de eerste editie van de Kunstroute Schik.

 

Op 24 juni 2015 is Stichting Schik notariëel opgericht.

Statutair is vastgesteld, dat de Stichting zich tot doel stelt om :

  1. tweejaarlijks een kunstevenement in Schoorl te organiseren voor de professionele- en amateur-kunstenaars, die in enige vorm aan Schoorl verbonden zijn;
  2. de ( beeldende ) kunst in Schoorl te bevorderen;

en bovendien al wat hiermee verband houdt of bevorderlijk kan zijn te verrichten.

Het bestuur van de Stichting heeft in de voorbereiding naar de Kunstroute Schik 2016 allereerst gezorgd, dat de organisatie van Stichting Schik volgens de statutaire verplichtingen opgezet is.

Vrijwel direct is begonnen met het ontwikkelen van een hedendaagse website, omdat openheid en duidelijke communicatie een belangrijke plaats innemen in de visie van Schik.

Achtergrondinformatie is op de website www.schikinkunst.nl terug te vinden.

De organisatie van de Kunstroute Schik 2016 kende uiteraard vele aanloopproblemen. Zonder ervaring van een voorgaande editie is een reële keuze omtrent de omvang en vorm van de route en de daarbij behorende financiële onderbouwing een voorbeeld.

Stichting Schik wil in de opzet van het evenement alle lagen van de bevolking van Schoorl bereiken. Het bestuur heeft hierom besloten deelname van kunstenaars aan het evenement laagdrempelig te maken en geen deelnamekosten te vragen. De route heeft plaatsgevonden bij de kunstenaars aan huis en als dat niet haalbaar was op locaties zoals de basisscholen en horecagelegenheden. In Dorpscentrum de Blinkerd is een centrale expositie samengesteld met werken van alle deelnemende kunstenaars naast een expositie van werken uit de collectie van KRANENBURGH Culturele Buitenplaats in Bergen en een galeriehouder. In totaal hebben 63 kunstenaars aan de route deelgenomen naast de kunstenaars van Scorlewald en Keramiekatelier Feniks en de cursisten van Schildersgroep Jan van Scorel.  Bovendien zijn enkele galeries in de route opgenomen.                       

Ook is contact gezocht met de beide basisscholen om deelname van de groepen 5 en 6 te bevorderen. Stichting Schik heeft een bemiddelende rol gespeeld om inzet van de cultuurcoaches van de gemeente Bergen in de basisscholen binnen het kader van haar evenement te organiseren. Door de Stichting Schik zelf is een cultuurroute voor de schoolkinderen opgezet waarbij de beide basisschoolgroepen een bezoek hebben gebracht aan diverse galeries en ateliers om passief en actief over beeldende kunst geïnformeerd te worden.

In totaal hebben bijna 900 belangstellenden de weg naar Dorpscentrum de Blinkerd gevonden en zijn in totaal bij alle deelnemers 6500 bezoeken afgelegd.

Uit de gehouden evaluatie blijkt een vrijwel unanieme tevredenheid van de deelnemers. Stichting Schik heeft natuurlijk ook suggesties gekregen, die bij de organisatie van het volgende evenement zeker meegenomen zullen worden.

Schoorl is van oudsher een gemeenschap met een rijke historie wat beeldende kunst betreft. Hierbij denken we aan Jan van Scorel via Picasso naar andere bekende schilders en beeldhouwers. Maar zeker ook schrijvers, dichters en anderen uit de 20ste eeuw. We kunnen constateren, dat op dit moment een bloeiend klimaat aanwezig is van beeldende kunst in onze woongemeenschap. Schik waardeert elke inbreng en biedt een platform aan kunstenaars van elk niveau om de deuren te openen en met hun werk naar buiten te treden. Het is ook om deze reden, dat in de Blinkerd een tentoonstelling ingericht is van werken van gevestigde namen uit het verleden naast de expositie van de deelnemers. Hiermee hoopt de organisatie te bevorderen, dat de huidige generatie inspiratie en motivatie kan vinden om met hun werk door te gaan. Maar ook om de bezoekers te laten zien, dat het huidige werk past in de traditie van de kunsten, zoals die al heel lang aan Schoorl verbonden is.

Het Bestuur van Stichting Schik is heel veel dank verschuldigd aan de subsidieverstrekkers, sponsoren, donateurs en vrienden zonder wiens financiële ondersteuning de organisatie van de Kunstroute Schik niet mogelijk geweest zou zijn.

Het Bestuur dankt ook de deelnemers, die in groten getale hun ateliers, huizen en tuinen hebben opengesteld om enthousiast over hun werk te vertellen en de bezoekers een inkijkje te gunnen in de beeldende kunst van vandaag.

Het Bestuur dankt in het bijzonder ook KRANENBURGH Culturele Buitenplaats in Bergen, Galerie Jan Louter uit Bergen en particulieren, die hun kunstwerken ter beschikking gesteld hebben om aan het publiek te tonen.

Het Bestuur bedankt de media voor hun bereidwillige medewerking om bekendheid te geven aan het evenement.

Het Bestuur dankt ook alle vrijwilligers en wellicht ook onbekenden, die hebben meegeholpen om de eerste editie van Schik tot een succesvolle en onvergetelijke gebeurtenis te maken.

Het Bestuur heeft op 20 juni 2016 besloten om de organisatie van SCHIK op 8, 9 en 10 juni 2018 op zich te nemen.

 

Groet, 21 juni 2016